VILKÅR FOR BRUK

 Disse vilkår (”Vilkårene”) anses vedtatt og akseptert ved registrering deg som leverandør («Leverandøren») og Ap Software («Selskapet») (org.nr 927 568 594). Vilkårene gjelder for Leverandørens leveranse av tjenester til brukere av plattformen Snakkmed.no («Snakkmed.no»):

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Snakkmed.no er en tjeneste hvor brukerne enkelt kan få tilgang til fagfolk med ekspertise innen de fleste områder gjennom telefon eller video. 

Nærværende vilkår omhandler dine plikter som Leverandør, (Ekspert eller Firma) på tjenesten Snakkmed.no. 

2. SØKNAD OG IKRAFTTREDELSE

2.1. Bekreftelse

Ved å sende inn søknad om å bli Leverandør og ved å akseptere disse vilkårene, bekreftes følgende:

  • Jeg er over 18 år
  • All eventuell vedlagt dokumentasjon er ekte og sannferdig
  • Jeg har dokumentert eventuell formell kompetanse til å gi rådgivning innen de områder som jeg har søkt om

2.2. Søknadsbehandling

Selskapet står fritt til å godkjenne eller avslå søknad om å bli Leverandør.  

Leverandør gis ikke tilgang til Snakkmed.no før Selskapet har godkjent søknad og mottatt dokumentasjon og dermed gitt tilgang til å levere tjenester inn til Snakkmed.no. Dette vil også bli bekreftet i en egen e-post til Leverandøren.

3. BESKRIVELSE AV TJENESTENE

3.1. Leverandørens leveranse

Leverandøren skal levere tjenester innenfor de områdene som det er søkt om i forbindelse med etableringen av nærværende samarbeid, såfremt de aktuelle tjenestene også blir godkjent av Selskapet, se punkt 2 overfor.  

3.2 Selskapet sin leveranse

Snakkmed.no stiller plattformen til rådighet for Leverandøren i forhold til teknisk løsning, tilgjengelighet m.v., men har ellers ingen rådighet, ansvar eller annet eierskap til det som gis av rådgivning gjennom plattformen. 

Support ytes av supportavdelingen til Selskapet på support(a)snakkmed.no.

Leverandøren får tilgang til egen statistikk og historikk på sin egen profil. 

3.3. Instrukser fra Selskapet vedrørende utførelse av tjenesten

Leverandøren plikter å følge de instruksjoner Selskapet gir i anledning utførelsen av tjenestene, men dette går ikke på noe av det faglige. 

4. EKSKLUSIVITET 

Både Leverandøren og Selskapet står fritt til å samarbeide og/eller tilby tilsvarende til andre konkurrerende tjenester m.v.

ANSVAR, FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER 

5.1. Søknad

Det stilles et særskilt krav til at all informasjon og dokumentasjon som Leverandøren sender inn til Selskapet i forbindelse med søknad om å bli Faglært Ekspert hos Snakkmed.no er korrekt. 

5.2 Profil

All informasjon på Leverandørens profil skal være saklig og korrekt. Bruk av bilde skal også være ekte og av deg som Ekspert. 

5.3. Ansvar for rådgivning

Leverandøren er ansvarlig for det som formidles gjennom samtalene er korrekte og sannferdige.

5.4 Kontakt med mindreårige

Henvendelser fra mindreårige skal henvises til kvalifisert personell og institusjoner i forhold som er av sensitiv art, slik som psykisk helse, overgrep, rusproblemtakk og lignende. 

5.5. Instrukser fra Selskapet vedrørende utførelse av tjenesten

Leverandøren forplikter seg til å levere sine tjenester innenfor det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Ved usikkerhet skal Selskapet forespørres i forkant med anmodning om skriftlig samtykke.

ØKONOMI 

6.1. Abonnement

Ved aksept av disse vilkår og igangsetting av tjenesten aksepterer Leverandør at det opprettes et abonnement med en første bindingstid på 2 måneder. Begge månedene betales ved oppstart, med mindre annet er avtalt. Deretter løper abonnementet videre med en måned av gangen. 

6.2 Fordeling av inntekter

Fordeling av inntekter skjer ved at Leverandør betaler et administrasjonsgebyr lik 14,6 % av omsetning.

6.3 Refusjon

Innmeldings-/abonnementsavgift betalt av Leverandøren refunderes ikke.

TAUSHETSPLIKT

Leverandøren skal iaktta taushet og hindre at uvedkommende får kjennskap til fortrolige opplysninger om Snakkmed.no, herunder tjenesten som det leveres til og som ikke er alminnelig kjent. Leverandøren og den som utfører tjenestene kan heller ikke bruke eller utnytte opplysninger som er omfattet av taushetsplikten i sin virksomhet.

Taushetsplikten gjelder også etter at Leverandøren har avsluttet å være Ekspert for Snakkmed.no. 

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vedtakelse av disse vilkår gir ingen rett til den andre partens varemerker, dataprogram, applikasjoner eller til noen andre immaterielle rettigheter, utover hva som uttrykkelig angis. 

Når det gjelder den delen av tjenestene som relaterer seg til innhold som distribueres i Snakkmed.no sine kanaler, så gis Selskapet en vederlagsfri og ubegrenset rett til viderebruk av alt det som logges i forbindelse med utøvelse av tjenesten.

VARIGHET, ENDRINGER OG OPPSIGELSE

Leveransen er løpende, men kan sies opp med umiddelbar virkning. Refusjon av en eventuell gjenstående månedskontingent er ikke mulig med mindre noe annet er avtalt. 

Ved opphør skal Leverandøren umiddelbart rette seg etter Selskapet sine instruksjoner hva gjelder tilgang til datasystemer etc. og omvendt.

 

10. MISLIGHOLD, HEVING OG ERSTATNING

Ved mistanke om brudd fra Leverandør på vilkår eller øvrige plikter i forbindelse med leveransen til Snakkmed.no kan Selskapet uten forutgående varsel utestenge Leverandør inntil det er avklart hva bruddene innebærer. 

Ved vesentlig brudd på en eller flere av disse vilkår eller annet vesentlig mislighold, kan Selskapet utestenge Leverandør for alltid. Dette skal bekreftes skriftlig. 

Leverandør er alene ansvarlig for ethvert ansvar som pådras i forbindelse med bruk av Snakkmed.no.

11. ANNET

Aksept av disse vilkår etablerer ikke på noe måte et ansettelsesforhold mellom Leverandør og Selskapet, og Selskapet kan heller ikke holdes ansvarlig for skatt eller annet som Leverandør har pådratt seg.

12. LOVVALG OG VERNETING

Vilkårene er regulert av norsk rett. 

Tvister skal først søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene, herunder ved partene i fellesskap oppnevner en megler som gis i oppdrag å finne en minnelig løsning mellom partene. 

Om en forliksløsning ikke kommer i stand vedtas Oslo tingrett som rett verneting.